Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wychowawcze

Czcionka:

PRZYPOMINAMY:

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

TRWA DO 31.05.2021 R.

ZATEM WNIOSKI O KONTYNUACJĘ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

NALEŻY SKŁADAĆ

DOPIERO OD 01.02.2021 R.

 

 

I N F O R M U J E M Y

wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie   (do 31.12.2017 r. - sprawy prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Plac na Stawach 3
30-107 Kraków

tel. 12 430 29 73

godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Do komunikowania się w sprawach koordynacji funkcjonuje "Formularz kontaktowy w sprawach koordynacji świadczeń" zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Od dnia 01.07.2019 r. weszły zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie wychowawcze "500+" udzielane są oraz wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)

Na okres zasiłkowy 2019/2021 wnioski o przyznanie świadczenia można składać

Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony


- od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
                           p
ortal Emp@tia lub portal PUE ZUS

- od 1 sierpnia 2019
(wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/ lub drogą pocztowąPodstawa prawna:
od 01.07.2019 r. - Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tekst jednolity Dz. U. z roku 2018 r.,poz 2134 z późn. zm.)Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od dnia 1 lipca 2019 r:

1. Od dnia 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze "500+" będzie przysługiwać
    wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu rodziny.
2. Świadczenie "500+" na dziecko nie będzie już uzależnione od ustalenia
    alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica
3. Ciągłość przyznania świadczenia "500+" w przypadku śmierci po dniu 30 lipca
    jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane (istnieje tylko
    konieczność złożenia wniosku przez rodzica, który został z dzieckiem w
    okresie do 3 miesięcy)
4. Rodzice dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r. będą mieli 3 miesiące od
   dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia "500+"

   Jeżeli zachowają ten termin świadczenie będzie przysługiwało od dnia urodzenia
   dziecka.

5. Przyznanie świadczenia "500+" nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające
   się o świadczenie "500+ " otrzymają na podany we wniosku adres e-mail
   informację o przyznaniu świadczenia.

   Jeżeli adres e-mail nie będzie podany informację bedzie można odebrać
   wyłącznie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świdczeń    
   Rodzinnych /Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości/.
   Informacje nie będa wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu
   świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego swiadczenia.

6. Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od dnia 01 lipca 2019 r.
    do 31 maja 2021 r.
7. Wniosek złożony w okresie od dnia 01 lipca do dnia 30 września 2019 r.
    będzie uprawniał do otrzymywania świadczenia "500+" od miesiąca
    złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021 r.

 

Warunki uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Wysokość świadczenia wychowawczego - 500,00 zł miesięcznie na dziecko


Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na
    utrzymaniu matki albo ojca
    z zastrzeżeniem art.5 ust.2a (opieka naprzemienna obojga rodziców ustalona
    wyrokiem sądu)
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu
    rodzinnego o przysposobienie małoletniego dziecka i w tym czasie sprawuje
    nad nim faktyczną opiekę), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje
    na utrzymaniu opiekuna faktycznego
3) opiekunowi prawnemu dziecka (osoba ustanowiona przez sąd rodzinny – może
    nią być np. babcia, dorosłe rodzeństwo, osoba niespokrewniona)
4) dyrektorowi domu pomocy społecznejŚwiadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia
(Po osiągnięciu pełnoletności – nawet jeżeli dziecko nadal kontynuuje naukę –
świadczenie wychowawcze nie przysługuje)

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1/ dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2/ dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
   (do których należy: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla
   nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub
   inna szkoła, jeżeli te instytucje zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
3/ dziecko przebywa w pieczy zastępczej (do której należą: rodzina zastępcza,
   rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
4/ pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na
   własne dziecko (dotyczy szczególnej sytuacji, gdy małoletnia kobieta zawiera
   związek małżeński – kodeks cywilny przewiduje wówczas, że taka osoba przez
   małżeństwo uzyskuje pełnoletność, chociaż faktycznie nie ma jeszcze
   ukończonych 18 lat)
5/ członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym
   charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji
   systemów zabezpieczenia dwustronne umowy międzynarodowe o
   zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Terminy składania wniosków:

1/ Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na
   podstawie złożonego wniosku.

   Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania
   (a nie zameldowania).
   Wniosek musi być kompletnie wypełniony.


2/ Prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy.
   W związku z aktualnymi zmianami ustawy, nowy okres zasiłkowy będzie trwał
   od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.


3/ Na okres zasiłkowy 2019/2021 wnioski o przyznanie świadczenia można składać

- od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
                           p
ortal Emp@tia lub portal PUE ZUS
- od 1 sierpnia 2019 -
drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal
                          elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej
                          w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych –
                    Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/


Aby uzyskać prawo do świadczenia "500+" na nowych zasadach
(rodzic dziecka powinien złożyć wniosek  w okresie od 1 lipca 2019 r.
do 30 września 2019 r.)

Należy złożyć jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci (niezależnie od tego,
czy na któreś z dzieci jest już wcześniejszą decyzją przyznane świadczenie
na okres do 30 września 2019 r.)

 

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" zostanie złożony w okresie

a) od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.  - prawo do świadczenia
    wychowawczego
ustala się:

   - na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. - na dzieci,
     które mają już przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r.,

   - na okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 maja 2021 roku - na dzieci,
     które nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego,

b) od dnia 1 października 2019 r.  - prawo do świadczenia  wychowawczego
   ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 31 maja 2021

 

4| W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka,
   objęcia dziecka opieką lub przyspospbienia dziecka świadczenie wychowawcze
   wypłaca się z wyrównaniem odpowiednio od daty urodzenia dziecka, objęcia
   dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego.
   W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia
   wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

5| W przypadku złożenia przez drugiego z rodzica, opiekuna prawnego albo
   opiekuna faktycznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
   wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty śmierci rodzica pobierającego
   świadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci,  wypłaca się świadczenie
   wychowawcze z wyrównaniem od dnia śmierci rodzica, nie wcześniej jednak
   niż od pierwszego dnia miesiąca następującegopo ostatnim miesiącu, za
   który zmarłemu rodzicowi dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze .

 

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

- Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2019 do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej
 
do dnia 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od miesiąca lipca)

- Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 września 2019 r. do dnia 30 września
  2019 r.
oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej
 
do dnia 30 listopada 2019 r.  (z wyrównaniem od miesiąca lipca)

- Złożenie wniosku okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia
  31 października 2019 r.
oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie
  wypłacone najpóźniej
do dnia 31 grudnia 2019 r. (z wyrównaniem jedynie od
  miesiąca października, tj. od miesiąca złożenia wniosku)


- Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada
  2019 r.
oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej
 
do dnia 31 stycznia 2020 r.  (z wyrównaniem jedynie od miesiąca listopada,
  tj. od miesiąca złożenia wniosku)

 

- Złożenie wniosku w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020
 
oznacza, że przysługujące świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
  29 lutego 2020 r.
(z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku)
 

Informacje dodatkowe


W przypadku, gdy któryś z członków rodziny dziecka (drugi z rodziców/opiekun
faktyczny/ opiekun prawny dziecka)

  - przebywa (z wyjątkiem pobytu o charakterze turystycznym, naukowym,
    leczniczym)
  -
jest zatrudniony
  - jest oddelegowany przez polskiego pracodawcę do wykonywania pracy
na terenie jednego z następujących krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Lichtensteinu, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii.

wnioski osób ubiegających się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego podlegają tzw. koordynacji systemów zabezpiecznia społecznego i odsysłane są do dalszej realizacji do Wojewody Małopolskiego.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie
wymaga wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia
wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej –
o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ
właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o
możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia
wychowawczego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje
wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do
świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie
pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji. 

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia
wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości
dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania świadczenia
wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia
wychowawczego, organ właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się do kierownika
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

 

Organ właściwy oraz wojewoda w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania
warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności
warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może wezwać
osobę ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego
udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności
mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

 
W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego należy zgłaszać w Dziale
Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej mogącej mieć wpływ
na prawo pobierania świadczenia wychowawczego (np. zmiana miejsca
zamieszkania rodziny lub dziecka, zmiany stanu cywilnego, wyjazd członka
rodziny poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej bądź instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wydanie przez
sąd orzeczenia o objęciu dziecka opieką naprzemienną)
Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem
nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
.

 

Wymagane dokumenty:
Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu

- kopia prawomocnego i wykonalnego orzeczenia Sądu w sprawie objęcia dziecka
  opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną wporównywalnych i
  powtarzających się okresach;
- kopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację;
- kopia zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego
  o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
- kopia karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
  udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 ustawy
  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, ze. zm);
- kopia karty pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy −
  w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp
  do rynku pracy”;
- inne niewymienione wyżej dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do
  świadczenia wychowawczego, np. orzeczenie Sądu w sprawie ustalenia miejsca
  zamieszkania dzieci – jeżeli takie rozstrzygnięcie zostało wydane,


Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 

Informacje dodatkowe


Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
poniedziałek:      7.30 - 11.30
wtorek:                11.30 - 16.30
środa:                 10.30 - 14.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                9.30 - 12.30


 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie wychowawcze "500+" udzielane są oraz wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczoś


Wzór wniosku i załączników do wniosku (nowe formularze - od 01.07.2019 r.)

- Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Trzebini, ul. Kościuszki 50
  (Inkubator Przedsiębiorczości w Trzebini, parter - przy wejściu głównym)
-
strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie

Wzory dodatkowych dokumentów

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

oświadczenie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

pełnomocnictwo

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:32

klauzula informacyjna

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny