Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia i zasiłki szkolne

Czcionka:

Od nowego roku szkolnego  2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini będzie realizował zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj.:

  1. stypendia szkolne,
  2. zasiłki szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku  szkolnego należy składać do 15 września 2021 w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini przy ulicy Kościuszki 50.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może wynosić nie mniej niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego dla dziecka w wieku od 5. do 18. roku życia (124,00 zł) tj.: 99,20 zł i nie więcej niż 200 %  kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego dla dziecka w wieku od 5. do 18. roku życia (124,00 zł) tj.: 248,00 zł. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od jednego miesiąca do dziesięciu miesięcy i może być wypłacone jednorazowo bądź w okresach innych niż miesięczne. Wartość stypendium nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego dla dziecka w wieku od 5. do 18. roku życia (124,00 zł) tj.: 2480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego dla dziecka w wieku od 5. do 18. roku życia (124,00 zł) tj.: 2 232,00 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie

  • świadczenia pieniężnego,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego, w wysokości nie więcej niż pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego dla dziecka w wieku od 5. do 18. roku życia (124,00 zł) tj.: 620,00 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych tutejszego OPS w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe informacje w sprawie przyznania w/w świadczeń są dostępne w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych w Trzebini przy ulicy Kościuszki 50 oraz pod numerem telefonu (32) 6110829.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego na okres od września 2021r. do czerwca 2022r.

Utworzono dnia 11.08.2021, 14:57

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego na okres od września 2021r. do czerwca 2022r.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłku szkolnego

Utworzono dnia 11.08.2021, 14:51

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłku szkolnego