Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy

Czcionka:

KOMUNIKAT:
    Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
     Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie  w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później  niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
     Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona  do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
     Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę
   W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
     Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Podstawa prawna:

art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) (Dz. u. z 2020r. poz. 374 z późniejszymi zmianami)

DODATEK MIESZKANIOWY jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:

- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie,
- posiadać mieszkanie o powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu (posiadają wyrok sądowy orzekający o uprawnieniu do lokalu zamiennego lub socjalnego).

Dochód (od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi: 1.200,00 zł):
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym: tj. 2.100,00 zł

i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym: tj. 1.500,00 zł  obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,  chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,

- świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski,

- świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Powierzchnia mieszkania

Ustawa określa tzw. powierzchnię normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:
- 35 m2 na 1 osobę
- 40 m2 na 2 osoby
- 45 m2 na 3 osoby
- 55 m2 na 4 osoby
- 65 m2 na 5 osób
- 70 m2 na 6 osób, - a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju zgodnie z posiadanym orzeczeniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie  przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: - 30 % albo - 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Dopuszczalne przekroczenia powierzchni wynoszą:

Liczba osób

Normatyw

30%

50%

1 osoba

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2

7 osób

75 m2

97,50 m2

112,50 m2

8 osób

80 m2

104,00 m2

120,00 m2

9 osób

85 m2

110,50 m2

127,50 m2

10 osób

90 m2

117,00 m2

135,00 m2


Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury.

DECYZJA W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO WYDAWANA JEST W CIĄGU MIESIĄCA OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ DORĘCZONA WNIOSKODAWCY I ZARZĄDCY DOMU LUB OSOBIE UPRAWNIONEJ DO POBIERANIA NALEŻNOŚCI ZA LOKAL MIESZKALNY.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego razem z deklaracją o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku składa się w Ośrodku Pomocy społecznej w Trzebini, ul. Kościuszki 38 w godzinach:

Poniedziałek od: 7.00 do: 15.00

Wtorek od: 7.00 do: 17.00

Środa od: 7.00 do: 15.00

Czwartek od: 7.00 do: 15.00

Piątek od: 7.00 do: 13.00

 

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego łącznie z deklaracją o wysokości dochodów dołącza się między innymi:

1) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dotyczy osób zatrudnionych na podstawie m. in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło,

2) oświadczenie o dochodach – dotyczy osób uzyskujących dochody m. in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty,

3) odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury łącznie z decyzją z ZUS lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,

4) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub kserokopię wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,

5) zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) dotyczy studentów wyższych uczelni,

6) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne,

 

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU:

- Jeśli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco różnicy pomiędzy przyznanym dodatkiem mieszkaniowym a pozostałymi opłatami, wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

- Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3-ch miesięcy od dnia ich powstania.

- O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka pod numerami: (32) 61 21 510 wew. 38 lub (32) 61 10 954

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny