Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady udzielenia świadczeń

Czcionka:

Warunki uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko:

 • które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem lub mediatorem)
 • lub posiada postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Bezskuteczność egzekucji oraz fakt zabezpieczenia powództwa o alimenty potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce (ponieważ dłużnik mieszka za granicą), w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji należy zwrócić się do sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej o zaświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko (osobę uprawnioną):

 1. do ukończenia 18 roku życia
 2. pełnoletnie do ukończenia 25 lat - pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej (Również na dziecko posiadające własne dziecko)
 3. posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko (osobę uprawnioną) wychowywane przez:

 1. rodzica samotnego (tj. panna, kawaler, rozwiedziona/y)
 2. rodzica będącego w związku małżeńskim z rodzicem, od którego zostały zasądzone alimenty  (W takim przypadku rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest zaliczany do składu rodziny  i jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny)
 3. rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński lub żyje w związku nieformalnym (W takim przypadku kolejny mąż lub konkubent jest zaliczany do składu rodziny i jego  dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny)
 4. opiekuna prawnego


Świadczenie z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń FA.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko (osoba uprawniona):

 1. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,  szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej
 2. zawarła związek małżeński

Wysokość świadczenia FA – w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Prawo do świadczeń FA przyznawane jest na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w każdym momencie trwania okresu świadczeniowego. Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z FA wypełnia i podpisuje:

 • pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów,
 • w przypadku dzieci niepełnoletnich - przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej do alimentów, np. rodzic


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 • Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie świadczeniowym 2018/2019 (tj. od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. ) jest rok 2017.
 • Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie świadczeniowym 2019/2020 (tj. od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. ) jest rok 2018.


PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania świadczeń FA należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wplyw na prawo pobierania świadczeń FA (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, wysokości alimentów, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej)
Niepoinformowanie instytucji wypłacającej świadczenia FA o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu! Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań! Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 1. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia FA /również w przypadku wymiany dokumentu /
 2. Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej (dziecka)
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczeń FA
 4. Zaświadczenie ze szkoły dzieci uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej (w roku szkolnym którego dotyczy wniosek o ustalenie prawa do FA)
 5. Zaświadczenie ze szkoły wyższej (uczelni) potwierdzające status studenta (w roku akademickim którego dotyczy wniosek o ustalenie prawa do FA)
 6. Odpis prawomocnego  i wykonalnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty / odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem / odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty
 7. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku
 8. Informacje właściwego sądu (rejonowego, okręgowego) lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 9. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-11/40, PIT-36/37/38, inne) za rok 2017 (2018) – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 10.  Zaświadczenie (od pracodawcy lub RMUA) o wysokości faktycznie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 (2018) przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, którzy uzyskiwali dochód)
 11.  Zaświadczenia komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2017 (2018)
 12.  Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2017 (2018) gospodarstwa rolnego - wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 13.  Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów osiągniętych w roku 2017 (2018)  (np. otrzymane stypendium, przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny)
 14.  Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2017 r. ( od 01.01.2018 r.) do dnia złożenia wniosku
  1. Oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w PUP, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od  01.01.2017r. /od 01.01.2018 r./)
  2. Oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP
  3. Oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
  4. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źódła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny - na załączonym druku
  5. Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy) oraz rodzaju umowy.
  6. Świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
  7. Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
  8. Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia
  9. Zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
  10. Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / wypisu z ewidencji działalności gospodarczej /
  11. Oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 15. W przypadku zameldowania w innej gminie – zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń FA z tamtejszej instytucji
 16. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń FA
   

Wzór wniosku i załączników do wniosku
www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Informacje dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński knubator Przedsiębiorczości)    tel. 32-6110829 wew. 20

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)

Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:

 1. poniedziałek:     7.00 - 15.00
 2. wtorek:               7.00 - 17.00
 3. środa:                 7.00 - 15.00
 4. czwartek:           nieczynne - dzień wewnętrzny
 5. piątek:                7.00 - 13.00

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001