Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 38, tel. 32 612 15 10
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Artur Baranowski z którym można skontaktować się poprzez e-mail: baranowskiodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji zadań wynikających z statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini
  - operatorom pocztowym i kurierom,
  - bankom w zakresie realizacji płatności,
  - podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
  - organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.
   
Klauzula Informacyjna
Skarga
Zaświadczenie
Reintegracja Społeczno-Zawodowa
Dodatek Energetyczny
Dodatek Mieszkaniowy
Pomoc Społeczna
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej
Świadczenie "Dobry Start"
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka "Za życiem"
Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Stypendium socjalne
Zasiłki szkolne
Dodatek osłonowy
Uchodźcy