Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 1 sierpnia 2010 r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Rada Miasta Trzebini w dniu 28 maja 2020 r.podjęła Uchwałę Nr XXI/209/VIII/2020  w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na jej podstawie Burmistrz Miasta Trzebini Zarządzeniem Nr 0050/223/2020 z dnia 01.07.2020 r. powołał Zespól Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 02.07.2020 r., Zespół wybrał ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarzy.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:
 

 • Przewodniczący : Jerzy Marcinek - Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zastępca : Mariola Roman - Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Sekretarz : Małgorzata Jedynak - Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Sekretarz : Marta Pięta - Chrząścik

Członkowie

 • Karol Budasz - Kierownik ZPiTR Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzebini.
 • Agnieszka Starczynowska - inspektor - członek GKRPA w Trzebini.
 • Grzegorz Gleń - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Trzebini.
 • Mariusz Pałka -  Dzielnicowy Komisariatu Policji w Trzebini.
 • Marzena Kuras  - Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini.
 • Marta Piechowicz - Psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Chrzanowie.
 • Aneta Grądzka - Kierownik I Zespołu Kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.
 • Justyna Barczyk - Ćmielewska - Kurator Zawodowy ds Rodzinnych i Nieletnich  w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.
 • Paulina Jemielniak - Kurator Zawodowy ds Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.
 • Dorota Bednarczyk - Kurator Zawodowy ds Karnych  w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.
 • Magdalena Wołoch - Kurator Zawodowy ds Karnych w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.
 • Alicja Pabis - Pielęgniarka Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ELVITA” Jaworzno III Sp z o.o .
 • Natalia Małodobry - Fundacji „Dobry Start” w Trzebini.
 • Anna Gaudyn - Boryczko - Dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Plus”  w Trzebini.


Procedura Niebieskiej Karty uregulowana Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. ( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (NK). Ustala cztery formularze NK - A, B, C i D. Do realizacji tej procedury zobligowani są przedstawiciele Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszczęcie procedury NK następuje poprzez wypełnienie formularza A przez przedstawiciela ww podmiotów. W ciągu 7 dni formularz A zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który ma trzy dni na przekazanie go członkom ZI lub grupy roboczej. Zespól Interdyscyplinarny wypracował podział zadań dotyczących spraw związanych z przemocą domową. Pracą z konkretnymi przypadkami przemocy domowej a w szczególności procedurę NK prowadzi powoływana grupa robocza, indywidualnie do każdego przypadku. Zespół zajmuje się przede wszystkim koordynowaniem działań instytucji i jednostek zajmujących się na terenie gminy problematyką przemocy domowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
 2. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:
  • diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, - podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół powołuje Grupy Robocze w celu pracy z konkretną rodziną, w której występuje przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, szczególnie poprzez funkcjonowanie grup roboczych pracę z rodzinami objętymi procedurą NK .