Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

.

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 1 sierpnia 2010 r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miasta Trzebini podjęła w dniu 24 września 2010 r. uchwałę Nr L/546/V/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na jej podstawie Burmistrz Miasta Trzebini Zarządzeniem Nr 0151/285/2010 z dnia 01.10.2010 r. powołał Zespól Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11.10.2010 r., Zespół wybrał ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 

 • Przewodniczący : Jerzy Marcinek - Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zastępca : Mariola Roman - Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Sekretarz : Małgorzata Jedynak - Ośrodek Pomocy Społecznej

Członkowie

 • Karol Budasz - Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Grzegorz Gleń - Komisariat Policji Trzebinia
 • Ireneusz Deszcz - Komisariat Policji Trzebinia
 • Marta Piechowicz - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chrzanów
 • Marzena Kuras - Oświata, Trzebińskie Centrum Administracyjne
 • Alicja Pabis - Służba Zdrowia
 • Cecylia Sędzielowska – Ciereszko – Sądowa Służba Kuratorska
 • Dorota Bednarczyk - Sądowa Służba Kuratorska
 • Magdalena Wołoch - Sądowa Służba Kuratorska
 • Aneta Grądzka - Sądowa Służba Kuratorska
 • Anna Gaudyn - Boryczko - Placówka Wsparcia Dzinnego "Świetlica Plus"
 • Natalia Małodobry - Fundacja "Dobry Start"  

Procedura Niebieskiej Karty uregulowana Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. ( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (NK). Ustala cztery formularze NK - A, B, C i D. Do realizacji tej procedury zobligowani są przedstawiciele Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszczęcie procedury NK następuje poprzez wypełnienie formularza A przez przedstawiciela ww podmiotów. W ciągu 7 dni formularz A zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który ma trzy dni na przekazanie go członkom ZI lub grupy roboczej. Zespól Interdyscyplinarny wypracował podział zadań dotyczących spraw związanych z przemocą domową. Pracą z konkretnymi przypadkami przemocy domowej a w szczególności procedurę NK prowadzi powoływana grupa robocza, indywidualnie do każdego przypadku. Zespół zajmuje się przede wszystkim koordynowaniem działań instytucji i jednostek zajmujących się na terenie gminy problematyką przemocy domowej. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1. Realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

2. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:

- diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, - podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół powołuje Grupy Robocze w celu pracy z konkretną rodziną, w której występuje przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, szczególnie poprzez funkcjonowanie grup roboczych pracę z rodzinami objętymi procedurą NK .

AKTUALNOŚCI:

test

Utworzono dnia 01.10.2015

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny