Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Za życiem"

Czcionka:

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 roku poz. 1860)

Rządowy program ma na celu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu  do:

 1. świadczeń z opieki zdrowotnej
 2. instrumentów polityki na rzecz rodziny
  • poradnictwo w zakresie rozwiązań wspierąjących rodzinę
  • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Warunki uzyskania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Szczegółowe informacje w sprawach jednorazowego świadczenia udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),   tel. 0326110829

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym)

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód
 2. jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
  Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
 3. jeżeli u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Fakt ten potwierdza się zaświadczeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II  stopnia lub tytuł w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

O prawo do jednorazowego świadczenia można ubiegać się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka
Wysokość jednorazowego świadczenia - 4 000 zł jednorazowo

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje:

 1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
 2. jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Do wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazowe świadczenie (do wglądu) 
 2. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży /druk ministerialny Dz.U 2010 nr 183, poz.1234)/ .
  W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej. 
 3. Zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 4. Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną (oryginał do wglądu)

Wzór wniosku i załączników do wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwarcalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2234)
 

Informacje dodatkowe
Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych tel.  0326110829
Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:

 • poniedziałek:      7.30 - 11.30
 • wtorek:                11.30 - 16.30
 • środa:                 10.30 - 14.30
 • czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
 • piątek:                9.30 - 12.30