Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

INFORMUJEMY

Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.
Nowy okres świadczeniowy:
- od 1 lipca  - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
- od 1 sierpnia - wnioski papierowe oraz elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2021, poz. 877):

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia zamieszkiwanie na czas oznaczony
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Komunikat w sprawie nowego okresu świadczeniowego 2021/2022

Dział Świadczen Rodzinnych informuje, iż nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2021 roku, a kończy 30 września 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021 r.

Terminy  składania wniosków i wypłata świadczeń.

 • Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r.,  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października 2021 r.
 • Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2021 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 r.
 • Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.
 • Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r., do dnia 31 stycznia 2022r.,  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r.

Sposób składania wniosków oraz  dostarczania dokumentów do Działu Świadczeń Rodzinnych.
 

Wnioski oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do OPS - Dział Świadczeń Rodzinnych na jeden z poniżej wymienionyh  sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny empatia.mpips.gov.pl o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 2. Wydrukować ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111 , oraz przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca   się   przesłanie wniosku listem poleconym).
 3. W szczególnym przypadku, złożyć osobiście  w Dziale Świadczeń Rodzinnych po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych  pod numerem telefonu: (32)  6110829 wew. 20

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 •  do ukończenia przez nią 18 roku życia
 •  w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku  życia,
 •  w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna - ( art.  2  ust. 2 ustawy  z dnia  7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.u z 2021 poz 877 ze zm.)

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie,  przekroczy  kwotę kryterium dochodowego  900,00 zł, to świadczenie  z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy wysokością należnego świadczenia a kwotą o jaką został przekroczony dochód.

Przykład:
500 zł – 45 zł =  455 zł
500 zł ( świadczenie z funduszu alimentacyjnego) – 45 zł (kwota o jaką został przekroczony dochód) = 455zł (wysokość  aktualnie przysługującego świadczenia)

Jeżeli po przeliczeniu dochodu okaże się, że kwota przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest  mniejsza niż 100 zł to świadczenie to nie przysługuje.

Zmiany w dochodzie utraconym  i uzyskanym - świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny:

W związku z epidemią koronawirusa,  rozszerzeniu uległ katalog okoliczności uznawanych za  uzyskanie  i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utratą dochodu będzie obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  – zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Uzyskaniem dochodu będzie dodatek solidarnościowy przyznany na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym,  przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid- 19.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem   32- 6110 829  wew. 20 lub mailowo: fundusz@trzebinia.naszops.pl

Wykaz  niezbędnych dokumentów do ustalenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  osoby  uprawnionej do świadczeń  z F.A.
 2. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły /szkoły wyższej ( rok szkolny 2021/2022)  osób powyżej 18 roku życia.
 3. Kopie wszystkich posiadanych pit (np. pit 40/11, pit36/37/28, inne...) za rok 2020 (wszystkie osoby,  które  osiągnęły dochód) .
 4. Zaświadczenia lub oświadczenia  dokumentujące wysokość innych  dochodów  (np. zaświadczenie o wysokości  otrzymanego stypendium, przelewy / przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty, / zapłacone alimenty na rzecz osób spoza rodziny).
 5. Zaświadczenie z US dotyczące członków rodziny  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednie o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku w roku 2020
 6. Zaświadczenie  z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2020 gospodarstwa rolnego wyrażonej w  hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych.
 7. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia lub jego braku w okresie od 01.01.2020 do dnia złożenia wniosku
   
  • oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w pup, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z  ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2020.)
  • oświadczenie o zarejestrowaniu w pup
  • oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością  gosp./ świadczeniem z pup/ świadczeniem z zus, krus /  brak dochodów z innych źródeł
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...)/ i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej -   na załączonym druku
  • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
  • świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
  • umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
  • decyzja zus, krus o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia-(kopia i oryg.do wglądu)
  •  zaświadczenie zus o okresie i wysokości (netto) pobieranych  zasiłków/świadczeń
  • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / wypisu z ewidencji działalności gospodarczej
  • oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych  źródeł / lub są dochody z innych żródeł (nazwa firmy)
  • w przypadku obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, obniżenia dochodu z pozaroliniczej działalności gospodarczej zaistniałego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 należy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt
  • oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidanościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wirusa SARS-CoV-2
    
 8. Zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie o wysokości  alimentów wyegzekwowanych w 2020 r.
 9. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie   dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku
 10. Odpis  wykonalnego orzeczenia  sądu zasądzającego alimenty, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty  na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,odpis protokołu  zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd  ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego  przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 11. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 12. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem  tytułu  wykonawczego za granicą  albo o niepodjęciu tych czynności w  szczególności  w związku z
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 13. Inne niezbędne dokumenty wymagane w indywidualnej sprawie

Informacje  dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych     tel.  0326110829

 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

Wzór wniosku

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:35

zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:35

klauzula informacyjna

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:35

zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodzie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:35

zaświadczenie o dochodzie po urlopie wychowawczym

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:35

oświadczenie