Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek pielęgnacyjny

Czcionka:
Szczegółowe informacje w sprawach zasiłku pielęgnacyjnego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości), tel. 0326110829
 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym lub drogą pocztową)
Warunki uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od sytuacji dochodowej
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat,
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 1. osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).
 2. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 3. jeżeli członkowi rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabeczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego -
153,00 zł miesięcznie (do dnia 31.10.2018 r.)
184,42 zł miesięcznie (od dnia 01.11.2018 r. - do dnia 31.10.2019 r.)
215,84 zł miesięcznie (od dnia 01.11.2019 r.)

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności na komisję orzekającą.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie terminu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożony został wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.
 
PRZYPOMINAMY !
 
W trakcie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (np. uzyskanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego, utrata orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, zmiany w treści orzeczenia, zmiana miejsca zamieszkania) Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek pielęgnacyjny o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
 
Wymagane dokumenty:
Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
 1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu)
 2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej w przypadku ubezwłasnowolnienia (do wglądu)
 3. Postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby niepełnosprawnej (kopia)
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (kopia)
 5. Decyzja ZUS/KRUS o pobieraniu świadczeń (kopia)
 6. Zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
 7. Zaświadczenie KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
 8. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Informacje dodatkowe
 
Decyzje w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych tel. 326110829
Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

Wzór wniosku

www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

Oświadczenie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

Klauzula informacyjna

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

Pełnomocnictwo