Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek pielęgnacyjny

Czcionka:

 

Szczegółowe informacje w sprawach zasiłku pielęgnacyjnego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),   tel. 0326110829
 

Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
poniedziałek:      7.30 - 11.30
wtorek:                11.30 - 16.30
środa:                 10.30 - 14.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                9.30 - 12.30

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym lub drogą pocztową)


Warunki uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od sytuacji dochodowej

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła,
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).
2) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
3) jeżeli członkowi rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabeczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego -
153,00 zł  miesięcznie  (do dnia 31.10.2018 r.)
184,42 zł  miesięcznie (od dnia 01.11.2018 r. - do dnia 31.10.2019 r.)
215,84 zł  miesięcznie (od dnia 01.11.2019 r.)


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności na komisję orzekającą.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie terminu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożony został wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.


PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (np. uzyskanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego, utrata orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, zmiany w treści orzeczenia, zmiana miejsca zamieszkania)

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek pielęgnacyjny o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny  (do wglądu)
2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej w przypadku ubezwłasnowolnienia (do wglądu)
3. Postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby niepełnosprawnej (kopia)
4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (kopia)
5. Decyzja ZUS/KRUS o pobieraniu świadczeń (kopia)
6. Zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
7. Zaświadczenie KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
8. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Informacje dodatkowe

Decyzje w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 326110829

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001
 

Wzór wniosku
www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
 


Wzory dodatkowych dokumentów
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

Oświadczenie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

Klauzula informacyjna

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:12

Pełnomocnictwo

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny