Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Posiłek w szkole i w domu

Czcionka:

logo
PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023
został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Trzebini. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 roku program" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

 1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 3. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

 1. Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego za wyjątkiem pkt 4 niniejszych zasad.
   
 2. W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:
  • posiłku
  • świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
   Z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie.
    
 3. W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Trzebinia. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe  znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.
   
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
   
 5. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 4 niniejszych zasad nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Trzebinia w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
   
 6. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
   
 7. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku wynoszącej 8,00 zł oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie.
   
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla dziecka w szkole wg. obowiązującej stawki w danej szkole.
   
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Trzebinia może zorganizować dowóz posiłków dla osób dorosłych objętych Programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu”.