Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Czcionka:

 

Szczegółowe informacje w sprawach jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),   tel. 0326110829
 

Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
poniedziałek:      7.30 - 11.30
wtorek:                11.30 - 16.30
środa:                 10.30 - 14.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                9.30 - 12.30

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym lub drogą pocztową)

 

Warunki uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

1) matce lub ojcu,
- jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim
lub zaświadczeniem wystawionym przez położną
.
2) opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka).
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł.
O prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można ubiegać się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:
jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1 000 zł jednorazowo


Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2019/2020  (tj. od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018
Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2020/2021  (tj. od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.) jest rok 2019

      Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"


1. Aktualny odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku dziecka nieuzanego - (kopia i orginał do wglądu)
2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
3. Kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
4. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży /druk ministerialny Dz.U 2010 nr 183,poz.1234)/ .
W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.
5. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2018 (2019) – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
6. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018 (2019)
7. Zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2018 (2019)
8. Zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2018 (2019) w innej instytucji.
9. Przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2018 (2019)
10. Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2018 (2019) gospodarstwa rolnego -
wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
11. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2018 r. (od 01,01.2019 r.) do dnia złożenia wniosku
a/ Oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w PUP, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2018r. /od 01.01.2019 r./)
b/ Oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
c/ Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny - druk zaświadczenia
d/ Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
e/ Świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
f/ Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
g/ Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu)
h/ Zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
j/ Oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
12. Orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
13. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 

Informacje dodatkowe

tel.  0326110829

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001
 

Wzór wniosku 
www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Wzory dodatkowych dokumentów
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:30

klauzula informacyjna

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:30

zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:30

zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodzie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:30

zaświadczenie o pozostawianiu matki dziecka pod opieką medyczną

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:30

zaświadczenie o dochodzie po urlopie wychowawczym

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:30

oświadczenie

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny