Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Czcionka:

 

Szczegółowe informacje w sprawach jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),   tel. 0326110829

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym)

 

Warunki uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

1) matce lub ojcu,
- jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim
lub zaświadczeniem wystawionym przez położną
.
2) opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka).
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł.
O prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można ubiegać się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:
jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1 000 zł jednorazowo


Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2018/2019  (tj. od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.) jest rok 2017
Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2019/2020  (tj. od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018

      Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"


1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (do wglądu)
2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
3. Kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
4. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży /druk ministerialny Dz.U 2010 nr 183,poz.1234)/ .
W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.
5. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2017 (2018) – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
6. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2017 (2018)
7. Zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2017 (2018)
8. Zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2017 (2018) w innej instytucji.
9. Przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2017 (2018)
10. Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2017 (2018) gospodarstwa rolnego -
wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
11. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2017 r. (od 01,01.2018 r.) do dnia złożenia wniosku
a/ Oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w PUP, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2017r. /od 01.01.2018 r./)
b/ Oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
c/ Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny - druk zaświadczenia
d/ Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
e/ Świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
f/ Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
g/ Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu)
h/ Zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
j/ Oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
12. Orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
13. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 

Wzór wniosku 
www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 

Informacje dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych
tel.  0326110829


Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:
poniedziałek:     7.00 - 15.00
wtorek:               7.00 - 17.00
środa:                 7.00 - 15.00
czwartek:           Nieczynne (dzień wewnętrzny)
piątek:                7.00 - 13.00
Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny