Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.trzebinia.naszops.pl
Data publikacji strony internetowej 2015.05.27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
 • część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach nie zawierają treści tekstowej, które mogą odczytać programy dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis posiada możliwość zmiany wielkości czcionki, zastosowano prawidłowy kontrast, pułapki klawiszowe wykluczone, wszystkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób czytelny, prosty i zrozumiały.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności Karolina Sember, e-mail: ops@um.trzebinia.pl, tel. 32 6110831, 32 6121 510 wew. 22. Drogą telefoniczną lub e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej niżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: ops@um.trzebinia.pl
 • przesyłanie faksów na numer 32 6121 510 wew. 24
 • korespondencję pisemną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
 • telefonicznie: 32 6121 510 - OPS, 32 6110831 - OPS, 32 6110829 – Dział Świadczeń Rodzinnych, 32 7115342 – Klub Integracji Społecznej, 32 7115341 – asystenci rodziny
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: oh481e9eon

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kościuszki 38, administratorem budynku jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. w Trzebini, w budynku mieszczą się działy: Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Świadczeń, Dział Finansowo – Księgowy, Dział  Administracyjno – Kadrowy, Zespół Terapii i Profilaktyki Rodzin:
 

 • do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini można dojechać środkami komunikacji publicznej lub samodzielnie,
 • brak własnego parkingu, za budynkiem znajduje się parking miejski, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa od ulicy Kościuszki oraz jedno od parkingu znajdującego się na tyłach budynku. Dla klientów przeznaczone jest wejście od ul. Kościuszki, drzwi w budynku otwierają się ręcznie,
 • do wejścia prowadzą schody zabezpieczone barierkami, brak podjazdu, platformy, pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, budynek jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • po prawej stronie przed drzwiami wejściowymi do sali obsługi klientów znajduje się tablica tyflograficzna dla osób niewidomych i niedowidzących przedstawiająca rozkład pomieszczeń w budynku,
 • brak obszarów kontroli,
 • sala obsługi klientów znajduje się na parterze,
 • w budynku brak windy. Pracownicy dyżurujący w sali obsługi klientów znajdującej się na parterze budynku ustalają cel wizyty osoby i powiadomią właściwego pracownika kompetentnego do załatwienia sprawy. Klient zostanie obsłużony na parterze w sali obsługi klientów,
 • pętla indukcyjna znajduje się w punkcie obsługi w sali obsługi klientów,
 • w budynku dostępne są oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych (schody) dla osób słabowidzących,
 • przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku poszczególne pokoje oznaczone są tabliczkami wykonanymi w druku kontrastowym oraz w alfabecie Brajla, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line,
 • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwość ewakuacji (budynek posiada na wyposażeniu krzesło ewakuacyjne) poprzez pomoc pracowników.

Budynek przy ul. Kościuszki 50, administratorem budynku jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. w Trzebini, w budynku mieszczą się działy: Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych:

 • do budynku można dojechać środkami komunikacji publicznej lub samodzielnie,
 • wejście do budynku z poziomu terenu, nie występują różnice poziomów, nie wymaga użycia platformy ani pochylni,
 • brak własnego parkingu,
 • chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku prowadzi jedno wejście, drzwi w budynku otwierają się ręcznie,
 • brak obszarów kontroli,
 • sala obsługi klientów znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, brak różnicy poziomów,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pętla indukcyjna znajduje się w punkcie obsługi klientów,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line,

Budynek przy ul. Styczniowej 47 – Klub Integracji Społecznej oraz biuro asystentów rodziny, budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini:

 • do budynku można dojechać środkami komunikacji publicznej lub samodzielnie,
 • brak własnego parkingu, parking Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych i słabowidzących,
 • pomieszczenia Klubu Integracji Społecznej oraz biuro asystentów rodziny znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini na I piętrze,
 • do pomieszczeń prowadzi wejście od tyłu Szkoły, drzwi w budynku otwierają się ręcznie,
 • brak obszarów kontroli,
 • do pomieszczeń prowadzą schody zabezpieczone barierkami, brak podjazdu, pochylni, platformy, brak windy, pomieszczenia są niedostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line,

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem języka migowego poprzez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeszkolonego w zakresie podstawowej komunikacji językiem migowym.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z możliwości komunikowania się systemem językowo – migowym w terminie 3 dni roboczych przed planowaną wizytą w Sekretariacie pod numerem telefonu 32 6121 510 jak również za pomocą środków komunikacji e-mail: ops@um.trzebinia.pl lub fax: 32 6121510 wew. 24.
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Strona internetowa zawiera dokumenty pdf, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików pdf do wersji dostępnych cyfrowo.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.