Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie rodzicielskie

Czcionka:
Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia rodzicielskiego  udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),   tel. 0326110829
Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym lub drogą pocztową)

 
 
Warunki nabywania prawa do świadczenia rodzicielskiego
Prawo do świadczenia rodzicielskiego przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego
 • 1000,00 zł miesięcznie (za pełny miesiąc kalendarzowy),
 • w przypadku pobierania w tym samym czasie zasiłku dla bezrobotnych - w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietęzasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • za niepełny miesiąc kalendarzowy – kwotę świadczenia rodzicielskiego dzieli się przezliczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczeniaprzysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 1. matce albo ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia,
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku     objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku     dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
  • do ukończenia 10-go roku życia,
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w     wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego     podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10-go     roku życia.
Świadczenie rodzicielskie może przysługiwać ojcu dziecka w przypadku:
 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki     dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej     14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
 1. 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
 1. porodu - w przypadku matki, ojca,
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10-go roku życia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej,
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10-go roku życia - w przypadku osoby która przysposobiła dziecko.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
 1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
 1. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku w przypadku matki, ojca, osoby która przysposobiła dziecko
 3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
 5. matce, ojcu dziecka przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 6. Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:
 • jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej oddnia objęcia dziecka opieką, prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje począwszy od od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od dnia objęcia dziecka opieką,
 • jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie (po upływie 3 miesięcy) nie później jednak niż w okresie do ukończenia 52 tygodnia życia dziecka (i odpowiednio jak wyżej 65, 67, (...) tygodnia), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielegnacyjnego lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu    wychowawczego  lub
 5. zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę - także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad róznymi osobami.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:34

FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

Załącznik

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:34

OŚWIADCZENIE

Załącznik

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:34

Pełnomocnictwo

Załącznik

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:34

Klauzula informacyjna