Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Czcionka:
INFORMUJEMY
Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.
 • od 1 lipca 2021 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
 • od 1 sierpnia 2021 - (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 / Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/ lub drogą pocztową)
Szczegółowe informacje w sprawach zasiłu rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości), tel. 0326110829

 
Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym)
Warunki uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:
 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów
 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, lub kwoty 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (kryterium dochodu obowiązujące od dnia 1.11.2015 r.)
Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:
 1. 18 roku życia
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:
 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wysokość zasiłku rodzinnego - (od 01.11.2016 r. )
 • 95 zł miesięcznie - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 124 zł miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135 zł miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.
Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.
 
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 (tj, od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018.
Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 (tj, od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.) jest rok 2019.
Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (tj, od 01.11.2021 r. do 31.10.2021 r.) jest rok 2020.
 
PRZYPOMINAMY !
 
W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, wysokości alimentów, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania)
Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny wraz dodatkami o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu (Przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego)
 1. Urodzenia dziecka
  Przysługuje jednorazowo, do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Druk zaświadczenia
  Wysokość dodatku – 1 000 zł jednorazowo
 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych,
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Nie przysługuje, osobie, która:
  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego Wysokość dodatku - 400 zł miesięcznie.
 3. Samotnego wychowywanie dziecka Przysługuje wyłącznie, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany (odpowiedni zapis w odpisie zupełnym aktu urodzenia dziecka),
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
   Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
   Wysokość dodatku - 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci W przypadku dziecka (do 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka (powyżej 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - 273 zł miesięcznie
 4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
  Wysokość dodatku: - 95 zł miesięcznie
 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
   Wysokość dodatku -
  • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia - do ukończenia 24 roku życia
 6. Rozpoczęcia roku szkolnego Przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
  Wysokość dodatku - 100 zł na dziecko
 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  Przysługuje:
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której mieści się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której mieści się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
   Wysokość dodatku:
  • 69 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) - dojazd
  • 113 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) - internat

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
 1. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy: dziecko ukończyło 18 rok życia / lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej/ lub kontynuuje naukę w szkole niezgodnie ze swoim rocznikiem / lub odbywa roczne przygotowanie przedszkolne / lub kontynuuje naukę w klasie „0”
  • w przypadku zamieszkiwania dziecka w internacie - zaświadczenie ze szkoły o zamieszkiwaniu ucznia w internacie oraz poświadczenie tymczasowego zameldowania na czas zamieszkiwania w internacie
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
 3. Kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
 4. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży /druk ministerialny Dz.U 2010 nr 183,poz.1234)/ . W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.
 5. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2019 (2020) – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 6. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019 (2020)
 7. Zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2019 (2020)
 8. Zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2019 (2020) w innej instytucji.
 9. Przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2019 (2020)
 10. Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2019 (2020) gospodarstwa rolnego - wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 11. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2019 r. (od 01.01.2020 r.) do dnia złożenia wniosku
  • Oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w PUP, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2019r. /01.01.2020 r./)
  • Oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
  • Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny - druk zaświadczenia
  • Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
  • Świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
  • Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
  • Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu)
  • Zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
  • Oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 12. Orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
 13. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie na jaki urlop został udzielony (od kiedy do kiedy) , na które dziecko (imię i nazwisko dziecka)
  • Zaświadczenie o okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (od kiedy zatrudnienie)
 14. Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku dziecka nieuzannego - (kopia i orginał do wglądu)
 15. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 
Informacje dodatkowe
tel. 32-6110829
Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001
 

Wzór wniosku

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Wzory dodatkowych dokumentów
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodzie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

zaświadczenie o dochodzie po urlopie wychowawczym

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

Klauzula informacyjna

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

Oświadczenie

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2020, 10:20

Pełnomocnictwo