Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Czcionka:

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( tekst jednolity Dz. U. z roku 2015, nr 859):

1. Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela

Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela (tj. przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) następuje w dwóch przypadkach:

1) Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożonego przez
   osobę uprawnioną do alimentów (pełnoletnie dziecko, niepełnoletnie dziecko za pośrednictwem
   swego przedstawiciela ustawowego)
 
2) Po wydaniu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w innej gminie niż osoba uprawniona do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika (tj. urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego).
 

Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
(lub w przypadku wydania decyzji przyznającej świadczenia FA), organ właściwy dłużnika wzywa dłużnika alimentacyjnego na wywiad oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.


1) W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przychodzi na wywiad
 wykonywane są następujące czynności:
a) Pouczenie dłużnika alimentacyjnego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
  oraz obowiązku przekazania przez organ właściwy wierzyciela do biura informacji gospodarczej,
  informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres
  dłuższy niż 6 miesięcy

b) Przeprowadzenie wywiadu z dłużnikiem, odebranie oświadczenia majątkowego i ewentualnie:
  -  zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy
  -  w przypadku zarejestrowania dłużnika w PUP, zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia
     potwierdzającego ten fakt,
  - w przypadku, gdy pracuje zobowiązuje się do przedłożenia umowy o pracę lub aktualnego
     zaświadczenia o zatrudnieniu

c) Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonego
   postępowania egzekucyjnego, w szczególności informacji zawartych w wywiadzie alimentacyjnym
   oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika, a także o podjętych przez organ właściwy dłużnika
   działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego

d) Poinformowanie Organu Właściwego Wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika
  alimentacyjnego (informacje takie jak do komornika
)

 

2) W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie przychodzi na wywiad lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówi 
- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
- lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił propozycji przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub
  innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych robót
  publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udział w szkoleniu, stażu przygotowaniu
  zawodowym dorosłych, wykonywane są następujące czynności:

a) Wystąpienie do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji pochodzących
  z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia majątkowego nie starszego niż trzy
  miesiące od momentu wystąpienia o udzielenie informacji.
  Po otrzymaniu w/w informacji, np. że dłużnik korzysta z pomocy społecznej następuje:
  - przekazanie informacji uzyskanych z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia
    majątkowego do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne

b) Wysłanie zawiadomienia do dłużnika alimentacyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie
  uznania go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
  Równocześnie wzywa się dłużnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że przez
  okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych
  w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów.

c) Zwrócenie się z wnioskiem do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o udzielenie
  informacji, czy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym
  miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco
  zasądzonych alimentów.

d) Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie stawi się w celu złożenia wyjaśnień oraz nie przedłoży
  stosownych dokumentów, a do OPS wpłynie informacja od Komornika o niewywiązaniu się
  przez dłużnika alimentacyjnego z obowiązku alimentacyjnego, następuje:
  - wydanie decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań
    alimentacyjnych, a po jej uprawomocnieniu:
  - złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia
    6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,

      Art. 209 § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego
     obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność
     zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
     wolności do lat 2.
     § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego
     działania wobec dłużnika alimentacyjnego
     § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane
     w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

 - skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

e) Poinformowanie Komornika Sądowego oraz Organu Właściwego Wierzyciela o podjętych
  działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego,


2. Zwrot dłużnikowi alimentacyjnemu zatrzymanego prawa jazdy

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, (tj. urzędu
gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego), gdy dłużnik alimentacyjny spełni łącznie wszystkie warunki, tj.
- umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
- złoży oświadczenia majątkowe,
- zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę, albo inną formę
  aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy.
- przedłoży zaświadczenie komornika, że przez ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym
  miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych
  alimentów, lub spłaci wszystkie swoje zobowiązania alimentacyjne (bieżące i zaległe) wobec
  wierzyciela, organu właściwego wierzyciela oraz ZUS (stary fundusz alimentacyjny).3. Przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do Biur Informacji Gospodarczych

W razie powstania zaległości dłużnika alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy, organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazuje do wszystkich biur informacji gospodarczej - informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z powstałych zaległości alimentacyjnych

Aktualizacji zobowiązań dłużnika alimentacyjnego dokonuje się po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpłatach dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, komorników sądowych i skarbowych oraz po stwierdzeniu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby uprawnione.4. Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1. Po wydaniu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego Organ właściwy wierzyciela przekazuje:
 a) do dłużnika alimentacyjnego - informację o przyznaniu świadczeń wyszczególnieniem:
   imienia, nazwiska, nr pesel, wysokości przyznanego świadczenia oraz okresu na jaki został
   przyznany, a także informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu
   Państwa
 b) do Komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne - decyzję o przyznaniu
   świadczeń

2. Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu w/w decyzji, Organ Właściwy
    Wierzyciela
 a) zawiadamia dłużnika alimentacyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu
     wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za dany okres.
 b) po uprawomocnieniu się zawiadomienia - wydaje decyzję w sprawie zwrotu należności
     powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
     i przekazuje je dłużnikowi alimentacyjnemu oraz komornikowi sądowemu prowadzącemu
     postępowanie egzekucyjne
 
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (tj. urzędowi gminy lub ośrodkowi pomocy społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

3. W przypadku, gdy decyzja w sprawie zwrotu zostanie skutecznie doręczona dłużnikowi
  alimentacyjnemu, a dłużnik nie dokonana wpłaty kwoty należności wskazanej w w/w decyzji
  (wraz z odsetkami ustawowymi):
  - wysłane zostaje do dłużnika alimentacyjnego upomnienie,
  - w dalszej kolejności wstawiony zostaje tytuł wykonawczy i przekazany do Urzędu Skarbowego
    właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dłużnika.

 

 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem należności wynikających z wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 56 8444 0008 0030 0371 2049 0009


 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem należności wynikających z wypłaty zaliczki alimentacyjnej

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 56 8444 0008 0030 0371 2049 0005
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny