Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:
INFORMUJEMY
Na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać:

Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.
 •  od 1 lipca 2021 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
 •  od 1 sierpnia 2021 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/
INFORMUJEMY
wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (do 31.12.2017 r. - sprawy prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków
tel. 12 430 29 73
godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Do komunikowania się w sprawach koordynacji funkcjonuje "Formularz kontaktowy w sprawach koordynacji świadczeń" zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2020, nr 111 z póżn. zm):
Komu przysługuje świadczenie rodzinne
 1.  obywatelom polskim;
 2.  cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 lub art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  • przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
   •  zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.139a ust.1 lub art. 139o ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
   •  dokumentu pobytowego, o którym mowa w art.1 ust.2 lit.a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokunentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.Urz.UE L 157 z 15.06.2002, str.1, z późn. zm.) - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz,19, t.6,str.3, z późn. zm.), z adnotacją"ICT", wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt.13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach, przez okres 90 dni w okresie 180 dni
  • jeżeli zamieszkują na terytirium Rzeczposolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczniu społecznym stanowią inaczej.
Rodzaje świadczeń rodzinnych
 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  •  urodzenia dziecka
  •  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  •  samotnego wychowywania dziecka
  •  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  •  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  •  rozpoczęcia roku szkolnego
  •  podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd do szkoły, zamieszkiwanie w internacie)
 2.  Świadczenia opiekuńcze:
  •  zasiłek pielęgnacyjny
  •  specjalny zasiłek opiekuńczy
  •  świadczenie pielęgnacyjne
 3.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
 4.  Świadczenie rodzicielskie
Informacje dodatkowe
Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych tel. 0326110829
Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
poniedziałek: 7.30 - 11.30
wtorek: 11.30 - 16.30
środa: 7.30 - 11.30
czwartek: nieczynne (dzień wewnętrzny)
piątek: 7.30 - 12.30
 
Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001