Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

      

 

    INFORMUJEMY

Na nowy okres zasiłkowy  2019/2020  wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,  specjalnego zasiłku opiekuńczego
można składać:Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.


- od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
                           p
ortal Emp@tia lub portal PUE ZUS

- od 1 sierpnia 2019 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal
                          elektronicznie
                         (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w
                         Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych –
                Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/

 

 

                                              I N F O R M U J E M Y

wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie   (do 31.12.2017 r. - sprawy prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Plac na Stawach 3
30-107 Kraków

tel. 12 430 29 73

godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Do komunikowania się w sprawach koordynacji funkcjonuje "Formularz kontaktowy w sprawach koordynacji świadczeń" zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

 

 

 

 

 

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( tekst jednolity Dz. U. z roku 2015, nr 114 z póżn. zm):

Komu przysługuje świadczenie rodzinne

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 lub
art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego
na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu
podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy
na podstawie wizy,
- przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
  - zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.139a ust.1 lub art. 139o ust.1 ustawy
    z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
  - dokumentu pobytowego, o którym mowa w art.1 ust.2 lit.a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002
    z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokunentów pobytowych dla obywateli
    państw trzecich (Dz.Urz.UE L 157 z 15.06.2002, str.1, z późn. zm.) - Dz.Urz.UE Polskie wydanie
    specjalne, rozdz,19, t.6,str.3, z późn. zm.), z adnotacją"ICT", wydanego przez inne państwo
    członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie pracy
    w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż
    w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt.13b ustawy z dnia
    12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach, przez okres 90 dni w okresie 180 dni
- jeżeli zamieszkują na terytirium Rzeczposolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy,
chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczniu społecznym stanowią inaczej.
 

 

   Rodzaje świadczeń rodzinnych

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
   - urodzenia dziecka
   - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
   - samotnego wychowywania dziecka
   - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
   - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
   - rozpoczęcia roku szkolnego
   - podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd do szkoły, zamieszkiwanie w internacie)

2. Świadczenia opiekuńcze:
   - zasiłek pielęgnacyjny
   - specjalny zasiłek opiekuńczy
   - świadczenie pielęgnacyjne


3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

4. Świadczenie rodzicielskie
 

Informacje dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych należy odebrać osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 0326110829

Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
poniedziałek:      7.30 - 11.30
wtorek:                11.30 - 16.30
środa:                 10.30 - 14.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                9.30 - 12.30


Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny