Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:


Informujemy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło z dniem 9 czerwca możliwość korzystania z elektronicznej Karty Dużej Rodziny poprzez aplikację mObywatel. Oznacza to, iż posiadacz aktywnej karty KDR (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.


Aplikacja mObywatel jest oficjalną rządową aplikacją na smartfony. Jest bezpłatna. Warunkiem zainstalowania aplikacji jest posiadanie Profilu Zaufanego. Więcej o aplikacji mObywatel na stronie: www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument
Rozwiązanie zmian w KDR wprowadza ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952). Co ważne dla obecnych posiadaczy kart, nie wiąże się to z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych formalności, bo każda osoba mająca kartę – niezależnie od tego, czy ma obydwie formy, czy tylko tradycyjną lub wyłącznie mKDR – może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel, a w przypadku uczniów i studentów w mLegitymacji szkolnej oraz mLegitymacji studenckiej.
Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy z uwagi na brak numeru PESEL nie mogą mieć aplikacji mObywatel. Oni będą więc mogli korzystać z różnego typu ulg przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie plastikowego dokumentu

O przyznanie Karty Dużej Rodziny może ubiegać się rodzic (rodzice), małżonkowie rodzica, którzy:

 • mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, które w chwili składania wniosku spełniają warunki ustawy
 • mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 
Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych dla rodzin wielodzietnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz.1348 późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem:

Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł w przypadku, gdy:

 1. członkowi rodziny wielodzietnej udostępniona już została wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;
 2. członek rodziny wnioskuje o wydanie duplikatu Karty (np. w przypadku  zgubienia oryginału)

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek :
Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz.35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art.2 pkt.4 ustawy z dnia14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica; 
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania ustawy, tj. dzieci są:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
  • szkole wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce (zgodnie z oświadczeniem)
 3.  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana :

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
 3. dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego  po końcu roku szkolnego, w którym jest palowane ukończenie nauki w danej placówce lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce (zgodnie z oświadczeniem), jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest palowane ukończenie nauki w danej placówce lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce (zgodnie z oświadczeniem), jednak nie dłużej niż do ukonczenia 25 roku życia.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na wniosek. Do wniosku o przyznanie karty należy dołączyć:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenia:
  • że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
  • że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiazany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

Ważne
W przypadku wystąpienia zmian:

 1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty,
 2. danych zawartych w Karcie,
 3. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
 4. zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia organu który wydał Kartę

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini – Dział Świadczeń Rodzinnych Trzebinia, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości) Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 6110829

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@ia). Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące programu Karta Dużej Rodziny znajdują się również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
Wyszukiwanie partnerów KDR
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
mObywatel: https://www.gov.pl/web/mobywatel