Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Informujemy

od dnia 01 stycznia 2019 r.

weszły w życie nowe zasady przyznawania
Karty Dużej Rodziny

 

o przyznanie Karty Dużej Rodziny może ubiegać się rodzic (rodzice), małżonkowie rodzica, którzy:
- mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, które w chwili
  składania wniosku spełniają warunki ustawy
- mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu
  na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych dla rodzin wielodzietnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
(t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.1832 późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta jest przyznawana
bezpłatnie, z zastrzeżeniem:
Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej wydana już została wyłącznie karta tradycyjna
    i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną;
2) członkowi rodziny wielodzietnej udostępniona już została wyłącznie karta
   elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie
   karty tradycyjnej;

Opłacie nie podlega wnioskowanie o domówienie Karty w formie elektronicznej,
jeśli wniosek o posiadaną obecnie Kartę tradycyjną został złożony przed
dniem 01.01.2018 r.

Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł w przypadku, gdy:
1) członek rodziny wnioskuje o wydanie
duplikatu Karty (np. w przypadku
   zgubienia oryginału)


Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek :


Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
    Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
    długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w
    związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
    12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz.2206), lub w związku
    z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uc
hodźcy lub ochrony
    uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
   Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
   Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
   członkom jego rodziny w rozumieniu art.2 pkt.4 ustawy z dnia14 lipca 2006 r.
   o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
   z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków
   ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo
   stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  • małżonek rodzica; 

  • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.).

    Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania ustawy, tj. dzieci są:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
   a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
   b) szkole wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie
       nauki w danej placówce (zgodnie z oświadczeniem)

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
   o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana :

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego
   po końcu roku szkolnego, w którym jest palowane ukończenie nauki w danej
   placówce lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym
   jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce (zgodnie z oświadczeniem),
   jednak nie dłużej niż do ukonczenia 25 roku życia.

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
   stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres
   ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
   w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
   domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku
   szkolnego, w którym jest palowane ukończenie nauki w danej placówce lub w
   przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane
   ukończenie nauki w danej palcówce (zgodnie z oświadczeniem), jednak nie
   dłużej niż do ukonczenia 25 roku życia.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na wniosek. Do wniosku o przyznanie karty należy dołączyć :

1) w przypadku rodzica – oświadczenia:
- że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
- że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy
  rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co
  najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub
   szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w
   danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
   dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej
   lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
   rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej
   rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiazany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"


Ważne
W przypadku wystąpienia zmian:
1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty,
2) danych zawartych w Karcie,
3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
4) zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmiana gminy członek rodziny wielodzietnej jest
obowiązany do niezwłocznego powiadomienia organu który wydał Kartę
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej
w Trzebini – Dział Świadczeń Rodzinnych
Trzebinia, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 6110829

 

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@ia). Uwierzytelnianie użytkowników w tym
systemie wymaga użycia profilu zaufanego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Karta Dużej Rodziny znajdują się również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wyszukiwanie partnerów KDR

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny