Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program - opieka wytchnieniowa

Czcionka:

Lokalny Program Osłonowy dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych.

§ 1

PODSTAWA PRAWNA:
art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

§ 2

NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH:
Lokalny Program Osłonowy dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych jest zgodny z założeniami zawartymi w następującym dokumencie:
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA
LATA 2014 – 2020, która zgodnie:
1. z celem operacyjnym 3.1 zadanie 3.1.2 zakłada
„ Rozwój całodobowych i dziennych form wsparcia, w tym tzw. miejsc odciążeniowych"
2. z celem operacyjnym 4.1 zadanie 4.1.2 zakłada
"Poszerzanie i rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych"

§ 3


CEL PROGRAMU:
Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej, która polegać będzie na sfinansowaniu osobie niepełnosprawnej całodobowego pobytu w specjalistycznym ośrodku.

§ 4


ADRESACI PROGRAMU:
opiekunowie osób niepełnosprawnych, oraz ich podopieczni będący mieszkańcami Gminy Trzebinia, którzy mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (lub odpowiednie ) z powodu schorzeń neurologicznych.

§ 5

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:
1. Pomoc w formie sfinansowania kosztów pobytu będzie udzielona poprzez przyznanie zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, po złożeniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w ośrodku , potwierdzające, że pacjent może być rehabilitowany oraz jest wydolny oddechowo i krążeniowo, ( załącznik nr 2 )
oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub opiekuna określające poziom samodzielności uczestnika ( załącznik nr 3 )
oświadczenie opiekuna o sprawowaniu stałej i systematycznej opieki nad osobą niepełnosprawną wraz ze zobowiązaniem dowozu osoby chorej do ośrodka oraz z powrotem do miejsca zamieszkania( załącznik nr 4 )
informacje na temat aktualnie stosowanych leków i ich dawkowania.

2. Warunkiem objęcia pomocą w ramach programu, po dostarczeniu dokumentów wymienionych w parg.5, pkt.1 jest:
 a/ spełnienie kryterium dochodowego ustalonego do realizacji Programu t.j. 400% kryterium określonego w art. 8 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1358),
b/ posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawność w stopniu znaczny lub umiarkowany (lub odpowiednie ) wynikająca ze schorzeń neurologicznych.

3. Zasiłek celowy w ramach Programu jest przekazywany bezpośrednio na konto ośrodka, w którym będzie przebywała osoba niepełnosprawna.
4. W sytuacji gdy dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone do realizacji Programu pomoc w ramach programu osłonowego nie przysługuje.
5. Pobyt w ośrodku finansowany w ramach Programu nie może być dłuższy niż 14 dni.
6. Wyboru odpowiedniego, dostosowanego do schorzeń ośrodka pobytu dla osób niepełnosprawnych dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini.
7. W ramach programu nie są pokrywane koszty dojazdu do ośrodka oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

§ 6


WIELKOŚĆ ŚRODKÓW I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OSŁONOWEGO:

Źródłem finansowania programu są środki własne Gminy w wysokości 15 000,00 zł.

§ 7


OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
Program osłonowy będzie realizowany od stycznia do grudnia 2020 r, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację programu, okres jego realizacji będzie krótszy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała nr XIV/164/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r.

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:11

Uchwała nr XIV/164/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie: przyjęcia na rok 2020 lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych

OŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:10

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OKREŚLAJĄCE POZIOM SAMODZIELNOŚCI UCZESTNIKA

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:10

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OKREŚLAJĄCE POZIOM SAMODZIELNOŚCI UCZESTNIKA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:09

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

WNIOSEK O SFINANSOWANIE CAŁODOBOWEGO POBYTU W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:09

WNIOSEK O SFINANSOWANIE CAŁODOBOWEGO POBYTU W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny