Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program - opieka wytchnieniowa

Czcionka:

Lokalny Program Osłonowy dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych.

§ 1

PODSTAWA PRAWNA:
art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

§ 2

NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH:
Lokalny Program Osłonowy dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych jest zgodny z założeniami zawartymi w następującym dokumencie: 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021 – 2027, która zgodnie:

 1. z celem operacyjnym 2.1 zadanie 2.1.6 zakłada „ Realizacja Lokalnego Programu osłonowego dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz ich Podopiecznych"

§ 3


CEL PROGRAMU:
Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej, która polegać będzie na sfinansowaniu osobie niepełnosprawnej całodobowego pobytu w specjalistycznym ośrodku.

§ 4


ADRESACI PROGRAMU:
opiekunowie osób niepełnosprawnych, oraz ich podopieczni będący mieszkańcami Gminy Trzebinia, którzy mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (lub odpowiednie ) z powodu schorzeń neurologicznych.

§ 5

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

 1. Pomoc w formie sfinansowania kosztów pobytu będzie udzielona poprzez przyznanie zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, po złożeniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
  Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w ośrodku , potwierdzające, że pacjent może być rehabilitowany oraz jest wydolny oddechowo i krążeniowo, ( załącznik nr 2 )
  • oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub opiekuna określające poziom samodzielności uczestnika ( załącznik nr 3 )
  • oświadczenie opiekuna o sprawowaniu stałej i systematycznej opieki nad osobą niepełnosprawną wraz ze zobowiązaniem dowozu osoby chorej do ośrodka oraz z powrotem do miejsca zamieszkania( załącznik nr 4 )
  • informacje na temat aktualnie stosowanych leków i ich dawkowania.
 2. Warunkiem objęcia pomocą w ramach programu, po dostarczeniu dokumentów wymienionych w parg.5, pkt.1 jest:
  1. spełnienie kryterium dochodowego ustalonego do realizacji Programu t.j. 400% kryterium określonego w art. 8 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1358),
  2. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawność w stopniu znaczny lub umiarkowany (lub odpowiednie ) wynikająca ze schorzeń neurologicznych.
 3. Zasiłek celowy w ramach Programu jest przekazywany bezpośrednio na konto ośrodka, w którym będzie przebywała osoba niepełnosprawna.
 4. W sytuacji gdy dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone do realizacji Programu pomoc w ramach programu osłonowego nie przysługuje.
 5. Pobyt w ośrodku finansowany w ramach Programu nie może być dłuższy niż 14 dni.
 6. Wyboru odpowiedniego, dostosowanego do schorzeń ośrodka pobytu dla osób niepełnosprawnych dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini.
 7. W ramach programu nie są pokrywane koszty dojazdu do ośrodka oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

§ 6


WIELKOŚĆ ŚRODKÓW I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OSŁONOWEGO:

Źródłem finansowania programu są środki własne Gminy w wysokości 15 000,00 zł.

§ 7


OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
Program osłonowy będzie realizowany od stycznia do grudnia 2020 r, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację programu, okres jego realizacji będzie krótszy.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała nr XIV/164/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r.

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:11

Uchwała nr XIV/164/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie: przyjęcia na rok 2020 lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych

OŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:10

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OKREŚLAJĄCE POZIOM SAMODZIELNOŚCI UCZESTNIKA

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:10

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OKREŚLAJĄCE POZIOM SAMODZIELNOŚCI UCZESTNIKA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:09

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

WNIOSEK O SFINANSOWANIE CAŁODOBOWEGO POBYTU W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU

Utworzono dnia 14.01.2020, 08:09

WNIOSEK O SFINANSOWANIE CAŁODOBOWEGO POBYTU W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU