Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie dobry start

Czcionka:

Świadczenie " Dobry Start"

 

W 2020 r. nie zostały zmienione zasady związane ze składaniem, rozpatrywaniem i przyznawniem świadczenia "Dobry Start" i obowiązyją dokładnie takie same jak w roku poprzednim 2019.

 

Na okres zasiłkowy 2020/2021 wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry Start" można składać

Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.


 

- od dnia 1 lipca 2020 r. tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości
  elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
  do dnia 30 listopada 2020 r.


- od dnia 1 sierpnia 2020 r.  (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie
  (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini -Dział Świadczeń
  Rodzinnych – Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator
  Przedziębiorczości/ lub drogą pocztową

 do dnia 30 listopada 2020 r.

- Wnioski złożone po upływie terminu (po 30 listopada 2020 r.) pozostają bez rozpatrzenia.


 

 

 

Podstawa prawna:
Uchwała
Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).
Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z roku 2018, poz 1061)
 

 

 

Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:

a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych
   przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
   czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z
   dnia12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r.
   poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z
    członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli
    państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
    członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw
    trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli
    państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

  – zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139 o
     ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

  – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia
     Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity
     wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L
     157 z 15.06.2002, str. 1, z późn.zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
     rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne
     państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium
     Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika
     kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach
     przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b
     ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres
     nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
  – jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
     z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu
     miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
     społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
    społecznym stanowią inaczej.


Warunki uzyskania prawa do świadczenia "Dobry Start"
 

Wysokość świadczenia "Dobry Start" - 300,00 zł na dziecko – raz w roku
(w związku z rozpoczęciem roku szkolnego)

Świadczenie "Dobry Start" nie jest uzależnione od dochodów rodziny


Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:
1) raz w roku na dziecko
  - rodzicom (na dziecko własne),
  - opiekunom faktycznym dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem,
    jeżeli wystapiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
  - opiekunom prawnym,
  - rodzinom zastępczym,
  - osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka, dyrektorom placówek
    opiekuńczo wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek
    opiekuńczo-
terapeutycznych

2) osobom uczącym się
(tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na
    utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem
    wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów oraz osobie
    usamodzielnianej)
– raz w roku.


3) na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start
   przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym
   rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych
   albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego
do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób
    uczących się legitymujących się orzeczeniem niepełnosprawności.


Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed
    rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub
    osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

2) ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed
    rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub
    osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób
    uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy 7 rok życia.

 

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy
   społecznej, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie
   śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli
   instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego,
   tzw. "zerówka"

 

Wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry Start" można składać w:

1) Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini - Dział Świadczeń Rodzinnych zgodnie
   z miejscem
zamieszkania
osoby ubiegającej się o świadczenie
   (nie zameldowania)


2) W przypadku ubiegania się o świadczenie "Dobry Start" na dziecko
   u
mieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie
 
"Dobry Start" przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą
   w rozumieniu ustawy – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym
   ze względu na miejsce odpowiednio
zamieszkania osoby ubiegającej się albo
   siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki
   opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

- Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020
 
oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej
 
do dnia 30 września 2020 r.

- Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 listopada
  2020 r.
oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone w terminie
  2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Informacje dodatkowe

W przypadku wystapienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia "Dobry Start" należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Świadczeń Rodzinnych.
Niepoinformowanie instytucji wypłacającej świadczenie o tych zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informacje o przyznaniu świadczenia "Dobry start" wyłącznie osobiście w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 

Odmowa przyznania świadczenia "Dobry Start" oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wymagają wydania decyzji. 

 

Wzór wniosku (formularze takie same jak w roku 2019)

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start 
 

Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o świadczenie "Dobry start" udzielane są oraz wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości)
 

 

Godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
poniedziałek:      7.30 - 11.30
wtorek:                11.30 - 16.30
środa:                 10.30 - 14.30
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                9.30 - 12.30

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny